SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk logo_MSK_20_let

Aktuality
Výsledky přijímacího řízení

Obor Informační technologie
Obor Řídicí systémy (Elektrotechnika)
Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

   Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 • uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 • nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště).

Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Termíny závěru školního roku

 1. Přijímací zkoušky – v pondělí 8. 6.
 2. Praktická maturitní zkouška :
  • 4.A v pondělí 25. 5.,
  • 4.B v úterý 26.5.,
  • 4.C ve středu 27. 5.
 3. Klasifikační porada 4. r. – ve čtvrtek 28. 5.
 4. Didaktické testy :
  • MAT v pondělí 1. 6.,
  • AJ v pondělí 1. 6.,
  • CJL v úterý 2. 6.,
  • MAT+ ve středu 3. 6.
 5. Svatý týden :
  • 4.A od 8. do 12. 6.,
  • 4.B od 15. do 19. 6.,
  • 4.C od 8. do 12. 6.
 6. Ústní maturitní zkoušky :
  • 4.A od 15. do 18. 6.,
  • 4.B od 22. do 25. 6.,
  • 4.C od 15. do 18. 6.
 7. 6. Vydávání maturitních vysvědčení :
  • 4.A a 4.C - 23. 6.,
  • 4.B - 30. 6.
 8. Klasifikační porada 1. až 3. r. – v pátek 26. 6.
 9. Vydávání výročních vysvědčení – 30. 6.

Informace pro maturanty

složení maturitní komise

 • Konzultace k maturitním zkouškám začínají v pondělí 11. května v 7:55.
 • Před začátkem konzultací je třeba předložit podepsané písemné čestné prohlášení, které jste obdrželi e-mailem.
 • Po celou dobu konzultací je nutné používat roušku a dodržovat hygienické požadavky, jež vám budou sděleny v úvodu konzultací.
 • Při vstupu do školy a při pohybu v budově dodržujte odstup 2 m od ostatních osob.

Informace pro studenty

Prezenční výuka nebude v dohledné době zahájena. Vaši učitelé budou s Vámi ve spojení stávajícím způsobem.
O případných změnách vás bude škola informovat e-mailem.amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace