SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

FCE
Zkouška Cambridge English: First (FCE)

ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, nejen během výuky, ale mimo jiné i na univerzitě a ve vašem zaměstnání.

 Proč Cambridge English: First ?

Testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti Jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací

Certifikát Cambridge English: First svědčí o tom, že ovládáte angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití při práci v kanceláři i na postu manažera (především vyžaduje-li Vaše zaměstnání časté kontakty s cizinci). Držitelé certifikátu si poradí i s vedením obchodní korespondence a telefonáty, budou schopni se účastnit školení vedených v angličtině, využívat anglické učebnice a číst články v angličtině.

Je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. /p>

Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny – získání certifikátu FCE Vám v budoucnosti usnadní skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti (např. CAE nebo CPE).

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 Pro koho je Cambridge English: First?

Pro všechny, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni. Věk kandidátů není omezen, zkouška je tedy vhodná pro mládež i pro dospělé.

 Z jakých částí se skládá zkouška Cambridge English: First?

Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

  • čtení a využití jazykových struktur (Reading and Use of English),
  • psaní (Writing),
  • poslech (Listening),
  • mluvený projev (Speaking).

Paper 1: Reading and Use of English
V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testuje se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.
Délka: 1 hodina 15 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

Paper 2: Writing
V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, oba v délce 140-190 slov. Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty a je ve formě eseje. Téma druhé práce si mohou kandidáti vybrat ze tří možností, např. email, dopis, článek do novin, esej, zprávu z nějaké události či recenzi na dané téma.
Délka: 1 hodina 20 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 3: Listening
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy. Všechny nahrávky, ve kterých se objevují různé druhy přízvuků, uslyší kandidáti dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků. Úlohy, které je nutné řešit v této části zkoušky, jsou výběr jedné z několika nabídnutých odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 4: Speaking
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý jen poslouchá a hodnotí. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě barevné ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrží od zkoušejícího. V poslední fázi zkoušení hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.
Délka: 14 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky. Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

  • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (Reading, Writing, Listening, Speaking a Use of English,
  • celkové skóre z celé zkoušky,
  • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň B1),
  • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. U zkoušky Cambridge English: First (FCE) můžete dosáhnout výsledků uvedených v tabulce.

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140. Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

Cambridge English Scale Score Grade/CEFR CEFR level
180–190 Grade A C1
173–179 Grade B B2
160–172 Grade C B2
140–159 Level B1 B1

Cena: přibližně 4500 Kčamit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace