SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Poskytování informací
Vymezení pravomocí a působnosti ředitele

Ředitel školy :Ing. Petr Kocurek, jmenován do funkce náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR RNDr. Jiřím Čechem s účinností od 1. července 1992 jmenovacím dekretem č. j. 17 008/92 a potvrzen ve funkci 31. července 2001 usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 233/8.

Podle §164 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)ředitel školy a školského zařízení :

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
Podle §165 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)ředitel rozhoduje :
 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle o a povolení individuálního vzdělávacího plánu,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole,
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 • podmíněném vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení,
 • uznání dosaženého vzdělání,
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka .

Proti těmto rozhodnutím ředitele je možno se odvolat ke zřizovateli školy do 15 dnů od doručení rozhodnutí (při rozhodnutí o přijetí do 8 dnů) podáním u příslušné střední školy.

Adresa zřizovatele :Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
Ostrava
Pracovník určený k poskytování informací : Ing. Petr Kocurek,
telefon: 596 811 132
fax: 597 579 014
e-mail: kocurek.seh@sselek-havirov.cz

Postup při vyřizování stížnostíUpravuje jej zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o svobodném přístupu k informacím) :§13

Žádost o poskytnutí informace
 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 3. postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Nejdůležitější právní normy a předpisy pro činnost školy :
 • zákon č. 261/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),
 • zákon č. 563/2004 ve znění pozdějších předpisů (zákon o pedagogických pracovnících)
 • vyhláška č. 13/2005 Sb. MŠMT ČR o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
 • vyhláška č. 10/1997 Sb. MŠMT ČR o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem,
 • vyhláška č. 442/1991 Sb. MŠMT ČR ve znění pozdějších předpisů o ukončování studia ve středních školách a učilištích,
 • zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o svobodném přístupu k informacím),
 • zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele denně od 8 do 14:30 hodin.

Úhrady za poskytování informací
vyhledání informací v rozsahu 15 minut práce50 Kč
pořízení kopie 2 Kč za stranu
pořízení kopie v elektronické formě 20 Kč za CD
poštovné za odeslání informací dle tarifu České pošty


amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace