SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Přijímací řízení ve školním roce 2017 - 2018
Otevírané obory ve školním roce 2018 – 2019 :
 • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 2 třídy, 60 míst,
 • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 1 třída, 30 míst.

Konají se jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Pořadí uchazečů z matematiky bude mít váhu 80%, pořadí z českého jazyka 10%, pořadí uchazečů podle průměru ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy 10%. K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechniky) je nutno přiložit lékařské potvrzení (kde stažení zde).

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. března 2018 v kanceláři školy (osobně nebo poštou).
Přijímací zkoušky se konají 12. dubna 2018 (na škole, kterou uvede uchazeč na prvním místě přihlášky) a 16. dubna 2018 (na škole, uvedené na druhém místě).

Bližší informace obdržíte :


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017 – 2018

 1. Počet přijímaných uchazečů :
  • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 60 žáků,
  • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 30 žáků.
 2. Přijímací zkoušky :
  • testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vycházejí z rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
  • pořadí z testu z matematiky má váhu 80%,
  • pořadí testu z českého jazyka a literatury má váhu 10%.
 3. Průměr z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Váha 10%.
 4. Vyhodnocení :
  • z obou testů v bodu 2 se stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti,
  • stanoví se pořadí uchazečů podle bodu 3,
  • vytvoří se vážený průměr pořadí podle vah z bodů 2 a 3.
  • uchazeči s nejnižším váženým průměrem budou přijati,
  • v případě rovnosti vážených průměrů rozhodne průměr podle bodu 3 uvedený na 2 desetinná místa.

  • Vzorec pro výpočet váženého průměru :
   V = 0,8Pm + 0,1Pc + 0,1Pz
   kde V – vážený průměr, Pm – pořadí v testu z matematiky, Pc – pořadí testu z českého jazyka a literatury, Pz – pořadí podle průměru známek z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy.

V Havířově 10. ledna 2018

Ing. Petr Kocurek  
ředitel školy  


amit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace