SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Přijímací řízení ve školním roce 2018 - 2019
Otevírané obory ve školním roce 2018 – 2019 :
 • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 2 třídy, 60 míst,
 • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 1 třída, 30 míst.

Konají se jednotné písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Pořadí uchazečů z matematiky bude mít váhu 80%, pořadí z českého jazyka 10%, pořadí uchazečů podle průměru ze všech povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 9. třídy 10%. K přihlášce na obor Řídicí systémy (Elektrotechnika) je nutno přiložit lékařské potvrzení (ke stažení zde).

Přijímací zkoušky se konají 12. dubna 2019 (na škole, kterou uvede uchazeč na prvním místě přihlášky) a 15. dubna 2019 (na škole, uvedené na druhém místě).

Bližší informace obdržíte :


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018 – 2019

 1. Počet přijímaných uchazečů :
  • obor Informační technologie, 18-20-M/01 – 60 žáků,
  • obor Řídicí systémy (Elektrotechnika), 26-41-M/01 – 30 žáků.
 2. Přijímací zkoušky :
  • testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vycházejí z rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
  • pořadí z testu z matematiky má váhu 80%,
  • pořadí testu z českého jazyka a literatury má váhu 10%.
 3. Průměr z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy základní školy. Váha 10%.
 4. Vyhodnocení :
  • z obou testů v bodu 2 se stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti,
  • stanoví se pořadí uchazečů podle bodu 3,
  • vytvoří se vážený průměr pořadí podle vah z bodů 2 a 3.
  • uchazeči s nejnižším váženým průměrem budou přijati,
  • v případě rovnosti vážených průměrů rozhodne průměr podle bodu 3 uvedený na 2 desetinná místa.

  • Vzorec pro výpočet váženého průměru :

   V = 0,8Pm + 0,1Pc + 0,1Pz

   kde V – vážený průměr, Pm – pořadí v testu z matematiky, Pc – pořadí testu z českého jazyka a literatury, Pz – pořadí podle průměru známek z povinných a povinně volitelných předmětů za 1. pololetí 9. třídy.

V Havířově 14. ledna 2019

Ing. Petr Kocurek  
ředitel školy  
Zásady pro podání odvolání

 1. Odvolání je možno podat až po doručení rozhodnutí školy o nepřijetí uchazeče.
 2. Vzor odvolání je zde.
 3. Odvolání se adresuje na zřizovatele, ale podává se na škole, kde uchazeč konal přijímací zkoušky.
 4. Odvolání je možné podat na školu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutío nepřijetí.amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace