SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Školní řád
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

příspěvková organizace

 

 

Školní řád

 

 

I. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

1.1

Žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické, Hařov, příspěvkové organizace (dále jen

škola) mají pvo:

a)  na vzdělávání a školské služby,

b)  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)  volit a být voleni do školské rady, jsou-li starší 18 let,

d)  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkacím se jejich vzdělávání,

e)  na informace a na poradenskou pomoc školy,

f)    zakládat  v  mci  školy  samospvné  orgány,  volit  a  být  do  nich  voleni  a  jejich

prostřednictvím se obracet na ředitele školy,

g)  na svobodu myšlení, projevu, svědomí a náboženství.

 

 

1.2

Pva, uvedená v bodech 1.1 b), c), d), e), mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

1.3

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělává zletilých žáků mají právo i jejich rodiče.

 

 

II. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

II.1

Žák je povinen řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se vyučová ech povinných, zvolených povinně volitelných a zvolených nepovinných předmětů.

 

II.2

 

a)  Neže-li se žák zúčastnit vyučová z nepředvídatelných důvodů (např. nemoc), je jeho zákonný zástupce (po dovrše 18 let věku samotný žák) povinen do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

b)  Neže-li  se  žák  zúčastnit  vyučová z  předem  známých  důvodů,  požá jeho zákonný zástupce (po dovrše 18 let věku samotný žák) písemně předem třídního učitele o uvolně z vyučová (o uvolně na dva dny vyučová včetně rozhoduje třídní učitel, o uvolnění na delší dobu ředitel školy).

c) Třídní učitel omlouvá nepřítomnost žáka ve vyučová na zákla podepsaného omluvného listu (v přípa nezletilého žáka zákonným zástupcem, v přípa zletilého žáka jím samotným).

d) Škola informuje rodiče nebo zákonného zástupce žáka o žákově nepřítomnosti ve vyučování nejpozději týž den odpoledne prostřednictvím sms zpvy.

e)  Pokud to považuje za nezbytné, že třídní učitel požadovat dolože nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci etřujícím nebo praktickým lékařem jako součást zápisu v omluvném listu.

f)    Po návratu do školy je žák týž den povinen neprodle předložit třídnímu učiteli (nebo zastupujícímu třídnímu učiteli) omluvný list, v ně je uveden důvod jeho nepřítomnosti.

g)  Jestliže se žák neúčastní vyučová nejmé po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučová ne omluvena, vyzve ředitel písemně zákonného zástupce žáka


 

 

 

 

 

 

 

II.3


(zletilého žáka), aby neprodle doložil důvod žákovy nepřítomnosti ve škole. Jestliže do deseti dnů od doruče výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti,  posuzuje  se,  jako  by  studia  zanechal  prvním  dnem  neomluvené neúčasti ve vyučování.


Žák je povinen dodržovat Školní řád a pokyny k ochraně zdra a bezpnosti, s nimiž byl

seznámen, dodržovat řád odborných učeben, dílen a tělocvičny, dodržovat protipožární opatření, chránit své zdraví a zdraví jiných.

 

II.4

Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků a ech dalších zaměstnanců školy.

 

II.5

Žák (do 18 let jeho zákonný zástupce) je povinen informovat školu o změ své zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

II.6

Žák je povinen bezodkladně oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi svůj úraz

{pokud mu to zdravotní stav dovolí) či úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

 

II.7

Žák je povinen dbát na čistotu a pořádek, šetřit školní majetek a chnit jej před poškozením. Žák (do 18 let jeho zákonný zástupce) je povinen nahradit škody na majetku školy způsobené úmyslně nebo z nedbalosti.

 

II.8

Žák je povinen mít s sebou echny potřebné učebnice a pomůcky urče vyučujícími jednotlivých předmětů. Ve třídě ani v šatně těles výchovy nenechá žák peze nebo cenné předměty. O jejich úschovu požá třídního učitele nebo příslušného vyučucího.

 

II.9

a)   Žák ve třídě pevné místo urče zasedacím pořádkem v třídní knize. Toto místo nelze bez souhlasu třídního učitele měnit. Své místo s připravenými pockami na vyučovací hodinu zaujme žák nejpozději při jejím začátku.

b)  Přesun žáka do odbor učebny podle rozvrhu probíhá během přestávky. Na začátku vyučovací hodiny je žák připraven před učebnou (tělocvičnou).

c)   Žák své osobní věci uloženy v šatně v zamče skříňce, od níž druhý klíč jeho třídní učitel.

d)  Ze šaten do vyučováichází žák přezut do lehké obuvi; v hodinách těles výchovy

a dílenského vyučovápoužívá předepsa obuvi.

 

II.10

Žák že v době svého vyučová opustit budovu školy pouze s povolením třídního nebo zastupujícího třídního učitele. Má-li žák podle rozvrhu své třídy volnou hodinu, že opustit budovu školy bez vědo třídního nebo zastupujícího třídního učitele a na své vlastní nebezpí.

 

II.11

V době od 6.30 do 7.55 hodin a od 14.05 do 14.20 hodin je do budovy školy možno vstupovat volně. Pro vstup i výstup v jinou dobu použijí žáci magnetickou kartu. Odchod ze školy mají povolen do 16.30 hodin.


Žák (do jeho 18 let věku jeho zákonný zástupce) souhla s nekomerčním zveřejněním fotografií, audiozáznamů a videozázna týkací se žáka, pokud byly tyto fotografie a záznamy pořízeny ve vyučování ve škole nebo na akci pořáda školou.

 

 

III. Žám je zakázáno:

a)   Nosit,  držet,  distribuovat  a  zneužívat  návykové  látky  v  budově  školy,  na  jejím pozemku a při jech akcích. Po prokázá takočinnosti bude žák potrestán podle závažnosti provině podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze školy. Rovněž je zakázáno kouře a konzumace alkoholických nápojů v budově školy, na jejím pozemku a při jech akcích.

b)  Účastnit se vyučová nebo akcí školy pod vlivem alkoholu nebo návykových  či

omamných látek.

c)   Přinášet do školy nebo na je akce jakékoliv nebezp předměty, které by mohly způsobit ohrožení nebo zraněčlověka nebo poškození majetku.

d)  Používat  ve  vyučovací  hodině  mobilní  telefony  a  další  paměťová  elektroniczízení, pokud to výslovně nepovolí vyučující. V této době musí být tato zízežá vypnuta. Za případnou zttu nebo odcize těchto zíze nenese škola odpovědnost. O úschovu těchto zíze že žák požádat třídního učitele nebo příslušného vyučujícího.

e)   Propagovat politic strany, a hnutí a organizovat jejich činnost.

f)    Provádět  reklamu,  která  je v  rozporu  s  cíli  a  obsahem  vzdělávání,  a  reklamu  na výrobky ohrožující zdraví.

g)   Projevovat rasismus, xenofobii a jiné nesnášenlivosti k jiným osobám nebo skupinám osob.

h)  em osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi. To nepla pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který byl stanoven zdravotnickým zízením.

 

i)    Distribuce a šíře omamných a psychotropních látek je dle §283 a následujících zákona č. 40/2009 Sb. ve zně pozdějších předpisů zakázána a takové jedná je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

 

j)    V přípa výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v přípa přechovává takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu i).

 

 

IV. Služba a její povinnosti

 

a)   Žáci určení třídním učitelem konají po dobu jednoho týdne službu.

b)  Služba zodpovídá za čistotu ve třídě, maže tabuli, obstarává křídu, zjišťuje a hlávyučujícímu nepřítomné žáky a přenáší třídní knihu do odborných učeben.

c)   V době nepřítomnosti vyučujícího ve třídě služba zodpovídá za třídní knihu.

d)  Nepřítomnost vyučujícího ve třídě 5 minut po začátku vyučovací hodiny hlá služba řediteli školy nebo jeho zástupci.

e)   Služba ozná třídnímu učiteli nebo spvci odbor učebny kaž poškození, zničení nebo zttu inventáře učebny.

f)    Po skonče poslední vyučovací hodiny zkontroluje služba v učebně zvednutí židlí,

zhasnutí světel, uzavření oken a vodovodních baterií a smaže tabuli.

g)   Nejsou-li žáci, pověře třídním učitelem službou, přítomni ve vyučování, přerají jejich povinnosti náhradníci, tzn. služba na příští týden.


 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb. ve zně pozděích předpisů pla na

Střední průmyslové škole elektrotechnické, Havířov, tento klasifikřád:

 

V.1  Klasifikace

 

a)  Klasifikace žá je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za spvnost a objektivnost klasifikace.

b)  Klasifikace se stanovuje dvakt za polole ve stupnici: výborný (1), chvalitebný (2),

dobrý (3), dostatečný (4) a nedostatný (5) prospěch.

c)   Podklady pro klasifikaci žá získá vyučující během celého klasifikačního období ústním a písemným zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí,  hodnocením  praktických  dovedností,  protokolů,  zpv  z  laboratorch cvičení, seminárních prací a sledováním práce žáků ve vyučování.

d)  Pří dílčí klasifikaci pro své potřeby že vyučující kromě klasifikace ve stupnici podle bodu V .1. b) využívat ta jiný systém (bodový, procentuální, klad a záporné hodnoce apod.), tento systém musí být jednozn a objektivně převoditelný na klasifikaci podle bodu V.1 b) a žáci s ním musí být seznámeni předem.

e)   Při procentuálním hodnocení musí být celková váha složek hodnocení 100%.

f)    Pokud se daný předmět sklá z teoretického a praktického vyučování, musí vyučující teorie  sdělit  žákům  na začátku  polole váhu  hodnoce z obou  částí  pro  celkové hodnocení předmětu.

g)   Klasifikaci  ústního  zkoe je  vyučující  povinen  zkoušenému  žákovi  ihned  po

zkoušení veřejně oznámit.

h)  Jakoukoli klasifikaci mu učitel, který ji provedl, zapsat do deseti dnů po uděle do

školního informního systému.

i)    Písemná práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny smí být zadána v jednom dni pouze

jednou.

j)    Nesplněný studijní úkol, udělený žákovi vyučujícím, se nehodnotí klasifikací, ale jako důvod k použití kázeňského opatře(viz bod V.2).

k)  Při klasifikaci a hodnoce žá se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučujípovinen přihlížet k doporuče příslušné pedagogicko psychologic poradny nebo speciálního pedagogického centra.

l)    Zamešká-li žák během polole ce než 25% z počtu vyučovacích hodin jednoho předmětu,  že  být  na  konci  polole klasifikován  podle  výsledků  souhrnného zkoušeza ce pololetí.

 

 

V.2  Výchovná opatře

 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

a)   Třídní učitel může žákovi udělit pochval u nebo jiné ocenění, napomenutí a důtku.

b)  Ředitel školy že žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění a důtku.

c) V přípa závažného pore tohoto školního řádu že ředitel rozhodnout o podmíněném vylouče nebo o vylouče žáka ze školy. Při podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy lhůtu nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu této zkušební lhůty dalšího pore tohoto školního řádu, že ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

d)  Zvláště hrubý úmyslný slovní a fyzický útok žáka či pracovníkovi školy se považuje

za závaž porení tohoto školního řádu.

e) Za závaž pore tohoto školního řádu se považuje i opakované neodevzdání protokolů, zpv z laboratorch cvičení, seminárch prací nebo jiných písemností zadaných vyučujícími k vypracovážákům v daném termínu.


f)    Chová žáka, který soustavně a opakovaně porušuje tento školní řád méně závažným způsobem, že být na konci daného polole hodnoceno jako mé uspokojivé nebo neuspokojivé.

 

 

V.3  Hodnocevýsledků vzdělávážá

 

a)   Za kaž pololevydá škola žákovi vysvědčení.

 

b)  Nelze-li  žáka  hodnotit  na  konci  I.  pololetí,  uí  ředitel  školy  náhradní  termín klasifikace nejpozději do dvou měců od konce I. pololetí.

c)  Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, uí ředitel náhradní termín klasifikace nejpozději do konce měce září následujícího školního roku. Do doby této klasifikace navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Neže-li být žák ani v tomto termínu klasifikován, v daném ročníku neprospěl.

d)  Žák, který na konci 2. polole neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmě opravnou zkoušku v termínu určeném ředitelem školy (zpravidla v posledním týdnu měce srpna). Opravná zkouška je komisionální zkouškou. Žák, který nesloží opravnou zkoušku nebo se k jejímu koná bez řádné omluvy nedostaví, neprospěl. Příčinou neúčasti u opravné zkoušky mohou být pouze záv důvody nebo zdravotní neschopnost dolože lékským potvrzením.

e)  Při pochybnosti o spvnosti klasifikace se že zákonný zástupce žáka (od 18 let samotný žák) proti klasifikaci odvolat.

 

 

V Hařově dne 31. srpna 2018

 

 

 

 

Ing. Petr Kocurek, ředitel SPŠE Hařov

 

 

Prohlašuji,  že  jsem  byl-a  seznámen-a  se  Školním  řádem  Střední   průmyslové  školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace.

 

 

 

 

 

podpis žáka                                                           podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím  s možnos orientního  testová přítomnosti  návykových  látek  v organizmu, existuje-li podezře z požití návykové látky a možného ohrože zdraví. Testová bude prováděno  na  přítomnost  alkoholu  pomocí  dechové  zkoušky,  v přípa podezře na přítomnost omamných a psychotropních látek pomocí zkoušky slin.

 

 

 

 

podpis žáka                                                           podpis zákonného zástupceamit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace