SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Školní řád
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

příspěvková organizace

 

 

Školní řád

I. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

1.1

Žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace (dále jen škola) mají právo:

a)      na vzdělávání a školské služby,

b)     na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)      volit a být voleni do školské rady, jsou-li starší 18 let,

d)     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se jejich vzdělávání,

e)      na informace a na poradenskou pomoc školy,

f)        zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy,

g)      na svobodu myšlení, projevu, svědomí a náboženství.

 

1.2

Práva, uvedená v bodech 1.1 b), c), d), e), mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.3

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilých žáků mají právo i jejich rodiče.

II. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

II.1

Žák je povinen řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se vyučování všech povinných, zvolených povinně volitelných a zvolených nepovinných předmětů.

II.2

a)      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů (např. nemoc), je jeho zákonný zástupce (po dovršení 18 let věku samotný žák) povinen do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

b)      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá jeho zákonný zástupce (po dovršení 18 let věku samotný žák) písemně předem třídního učitele o uvolnění z vyučování (o uvolnění na dva dny vyučování včetně rozhoduje třídní učitel, o uvolnění na delší dobu ředitel školy).

c)      Třídní učitel omlouvá nepřítomnost žáka ve vyučování na základě podepsaného omluvného listu (v případě nezletilého žáka zákonným zástupcem, v případě zletilého žáka jím samotným).

d)      Škola informuje rodiče nebo zákonného zástupce žáka o žákově nepřítomnosti ve vyučování nejpozději týž den odpoledne prostřednictvím sms zprávy.

e)      Pokud to považuje za nezbytné, může třídní učitel požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím nebo praktickým lékařem jako součást zápisu v omluvném listu.

f)        Po návratu do školy je žák týž den povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli (nebo zastupujícímu třídnímu učiteli) omluvný list, v němž je uveden důvod jeho nepřítomnosti.

g)      Jestliže se žák neúčastní vyučování nejméně po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel písemně zákonného zástupce žáka (zletilého žáka), aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti ve škole. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti ve vyučování.

II.3

Žák je povinen dodržovat Školní řád a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, dodržovat řád odborných učeben, dílen a tělocvičny, dodržovat protipožární opatření, chránit své zdraví a zdraví jiných.

II.4

Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků a všech dalších zaměstnanců školy.

II.5

Žák (do 18 let jeho zákonný zástupce) je povinen informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

II.6

Žák je povinen bezodkladně oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi svůj úraz {pokud mu to zdravotní stav dovolí) či úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

II.7

Žák je povinen dbát na čistotu a pořádek, šetřit školní majetek a chránit jej před poškozením. Žák (do 18 let jeho zákonný zástupce) je povinen nahradit škody na majetku školy způsobené úmyslně nebo z nedbalosti.

II.8

Žák je povinen mít s sebou všechny potřebné učebnice a pomůcky určené vyučujícími jednotlivých předmětů. Ve třídě ani v šatně tělesné výchovy nenechává žák peníze nebo cenné předměty. O jejich úschovu požádá třídního učitele nebo příslušného vyučujícího.

II.9

a)       Žák má ve třídě pevné místo určené zasedacím pořádkem v třídní knize. Toto místo nelze bez souhlasu třídního učitele měnit. Své místo s připravenými pomůckami na vyučovací hodinu zaujme žák nejpozději při jejím začátku.

b)      Přesun žáka do odborné učebny podle rozvrhu probíhá během přestávky. Na začátku vyučovací hodiny je žák připraven před učebnou (tělocvičnou).

c)       Žák má své osobní věci uloženy v šatně v zamčené skříňce, od níž druhý klíč má jeho třídní učitel.

d)      Ze šaten do vyučování přichází žák přezut do lehké obuvi; v hodinách tělesné výchovy a dílenského vyučování používá předepsané obuvi.

 

II.10

Žák může v době svého vyučování opustit budovu školy pouze s povolením třídního nebo zastupujícího třídního učitele. Má-li žák podle rozvrhu své třídy volnou hodinu, může opustit budovu školy bez vědomí třídního nebo zastupujícího třídního učitele a na své vlastní nebezpečí.

 

II.11

V době od 6.30 do 7.55 hodin a od 14.05 do 14.20 hodin je do budovy školy možno vstupovat

volně. Pro vstup i výstup v jinou dobu použijí žáci magnetickou kartu. Odchod ze školy mají povolen do 16.30 hodin.

 

II.12

Žák (do jeho 18 let věku jeho zákonný zástupce) souhlasí s nekomerčním zveřejněním fotografií, audiozáznamů a videozáznamů týkající se žáka, pokud byly tyto fotografie a záznamy pořízeny ve vyučování ve škole nebo na akci pořádané školou.

III. Žákům je zakázáno:

a)       Nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v budově školy, na jejím pozemku a při jejích akcích. Po prokázání takové činnosti bude žák potrestán podle závažnosti provinění podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze studia. Rovněž je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů v budově školy, na jejím pozemku a při jejích akcích.

b)      Účastnit se vyučování nebo akcí školy pod vlivem alkoholu nebo návykových či omamných látek.

c)       Přinášet do školy nebo na její akce jakékoliv nebezpečné předměty, které by mohly způsobit ohrožení nebo zranění člověka nebo poškození majetku.

d)      Používat ve vyučovací hodině mobilní telefony a další paměťová elektronická zařízení, pokud to výslovně nepovolí vyučující. V této době musí být tato zařízení žáků vypnuta. Za případnou ztrátu nebo odcizení těchto zařízení nenese škola odpovědnost. O úschovu těchto zařízení může žák požádat třídního učitele nebo příslušného vyučujícího.

e)      Propagovat politické strany, a hnutí a organizovat jejich činnost.

f)        Provádět reklamu, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklamu na výrobky ohrožující zdraví.

g)       Projevovat rasismus, xenofobii a jiné nesnášenlivosti k jiným osobám nebo skupinám osob.

h)       Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

i)         Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek je dle §283 a následujících zákona č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

j)        V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu i).

IV. Služba a její povinnosti

a)      Žáci určení třídním učitelem konají po dobu jednoho týdne službu.

b)      Služba zodpovídá za čistotu ve třídě, maže tabuli, obstarává křídu, zjišťuje a hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky a přenáší třídní knihu do odborných učeben.

c)      V době nepřítomnosti vyučujícího ve třídě služba zodpovídá za třídní knihu.

d)      Nepřítomnost vyučujícího ve třídě 5 minut po začátku vyučovací hodiny hlásí služba řediteli školy nebo jeho zástupci.

e)       Služba oznámí třídnímu učiteli nebo správci odborné učebny každé poškození, zničení nebo ztrátu inventáře učebny.

f)        Po skončení poslední vyučovací hodiny zkontroluje služba v učebně zvednutí židlí, zhasnutí světel, uzavření oken a vodovodních baterií a smaže tabuli.

g)       Nejsou-li žáci, pověření třídním učitelem službou, přítomni ve vyučování, přebírají jejich povinnosti náhradníci, tzn. služba na příští týden.

 

V. Klasifikační řád

Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Havířov, tento klasifikační řád:

V.1  Klasifikace

a)       Klasifikace žáků je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace.

b)      Klasifikace se stanovuje dvakrát za pololetí ve stupnici: výborný (1), chvalitebný (2), dobrý (3), dostatečný (4) a nedostatečný (5) prospěch.

c)      Podklady pro klasifikaci žáků získává vyučující během celého klasifikačního období ústním a písemným zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí, hodnocením praktických dovedností, protokolů, zpráv z laboratorních cvičení, seminárních prací a sledováním práce žáků ve vyučování.

d)      Pří dílčí klasifikaci pro své potřeby může vyučující kromě klasifikace ve stupnici podle bodu V .1. b) využívat také jiný systém (bodový, procentuální, kladné a záporné hodnocení apod.), tento systém musí být jednoznačně a objektivně převoditelný na klasifikaci podle bodu V.1 b) a žáci s ním musí být seznámeni předem.

e)       Klasifikaci ústního zkoušení je vyučující povinen zkoušenému žákovi ihned po zkoušení veřejně oznámit.

f)        Písemná práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny smí být zadána v jednom dni pouze jednou.

g)      Při klasifikaci a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučující povinen přihlížet k doporučení příslušné pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.

h)      Zamešká-li žák během pololetí více než 25% z počtu vyučovacích hodin jednoho předmětu, může být na konci pololetí klasifikován podle výsledků souhrnného zkoušení za celé pololetí.

V.2  Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

a)      Třídní učitel může žákovi udělit pochval u nebo jiné ocenění, napomenutí a důtku.

b)      Ředitel školy může žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění a důtku.

c)       V případě závažného porušení tohoto školního řádu může ředitel rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze studia. Při podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy lhůtu nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu této zkušební lhůty dalšího porušení tohoto školního řádu, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

d)      Zvláště hrubý úmyslný slovní a fyzický útok žáka vůči pracovníkovi školy se považuje za závažné porušení tohoto školního řádu.

 

 

e)      Za závažné porušení tohoto školního řádu se považuje i opakované neodevzdání protokolů, zpráv z laboratorních cvičení, seminárních prací nebo jiných písemností zadaných vyučujícími k vypracování žákům v daném termínu.

f)      Chování žáka, který soustavně a opakovaně porušuje tento školní řád méně závažným způsobem, může být na konci daného pololetí hodnoceno jako méně uspokojivé nebo neuspokojivé.

V.3  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a)       Za každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení.

b)      Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín klasifikace nejpozději do dvou měsíců od konce I. pololetí.

c)      Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel náhradní termín klasifikace nejpozději do konce měsíce září následujícího školního roku. Do doby této klasifikace navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Nemůže-li být žák ani v tomto termínu klasifikován, v daném ročníku neprospěl.

d)      Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku v termínu určeném ředitelem školy (zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna). Opravná zkouška je komisionální zkouškou. Žák, který nesloží opravnou zkoušku nebo se k jejímu konání bez řádné omluvy nedostaví, neprospěl. Příčinou neúčasti u opravné zkoušky mohou být pouze závažné důvody nebo zdravotní neschopnost doložená lékařským potvrzením.

e)      Při pochybnosti o správnosti klasifikace se může zákonný zástupce žáka (od 18 let samotný žák) proti klasifikaci odvolat.

V Havířově dne 28. srpna 2017

                                                                                  Ing. Petr Kocurek, ředitel SPŠE Havířov

Prohlašuji, že jsem byl-a seznámen-a se Školním řádem Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace.

­­­­­­­­­­­­­­

 

 

______________________________                            ­­­­­­­­­­­­­­______________________________

                  podpis žáka                                                          podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organizmu, existuje-li podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví. Testování bude prováděno na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě podezření na přítomnost omamných a psychotropních látek pomocí zkoušky slin.

       

 

­­­­­­­­­­­­­­______________________________                            ­­­­­­­­­­­­­­______________________________

                  podpis žáka                                                          podpis zákonného zástupce

 amit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace