Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov,
příspěvková organizace

SPŠE je státní střední průmyslová škola sídlící v Havířově. Poskytuje úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve studijních oborech :


Informační technologie (18-20-M/01), Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)

Navštívit web školy

Učebna automatizace a technických měření

Studenti se učí praktické zapojování základních pneumatických a elektropneumatických obvodů a jejich diagnostiku. Sestavováním konkrétních dílčích úloh technologických procesů (dopravníky, blokování, posouvání materiálů, lisování hmot atd.) je zkvalitněna názorná výuka v několika vyučovacích předmětech.

Více informací ›

Cvičení z číslicové techniky a hardware

Žáci druhých a třetích ročníků si v rámci cvičení k odborným předmětům ověřují funkčnost diskrétních součástek na nepájivých polích (hradla, klopné obvody, čítače …). Praktickému zapojování předchází práce v programu OrCAD, kde se s jednotlivými součástky seznamují formou kreslení schémat nebo v rámci simulačního procesu. Pracují však i se složitějšími obvody, například – mikroprocesory, LCD displeji, řadiči přerušení. Nemalou částí je také práce ve vývojových prostředích pro programovací jazyky C nebo VHDL, pomocí kterých jsou schopni ovládat mnohem složitější a komplexnější obvody (ARM a FPGA obvody).

Více informací ›

Učebna sítí

Studenti třetích a čtvrtých ročníků v rámci praktických cvičení ve specializované učebně sítí se seznámí s CISCO prvky, vytvářením síťové topologie a operačními systémy Windows a Linux (klientské i serverové řešení). Práce s reálnými síťovými prvky probíhá ve skupinách, realizace zapojení pomocí přepínačů, rozbočovačů a koncových zařízení doplňuje samotná konfigurace těchto zařízení. V roli administrátorů systému vystupují jednotliví studenti při práci nejen s Windows Servery. Jednotlivé úlohy vychází z reálných prostředí.

Více informací ›

Hardware a skládání PC

Obsahem předmětu Hardware ve 4. ročníku je i složení počítače z jednotlivých komponentů, následná diagnostika a instalace operačního systému.

Více informací ›

Laboratoř virtuální instrumentace

Studenti vytvářejí virtuální měřící přístroje tak, že konfigurují vstupy a výstupy měřících karet dle požadované aplikace. Získají tak plně funkční virtuální přístroje, jejichž funkce je stejná jako u fyzických přístrojů, např. multimetr, osciloskop, spektrální analyzátor atd. Vytvořené přístroje se ovládají prostřednictvím čelních panelů, které se zobrazují na monitoru počítače, měří se konkrétní signály. Jelikož výsledkem práce studentů je tvorba aplikace, testovací obvody jsou jednoduchá zapojení na nepájivých polích. Ke komunikaci s měřícímí kartami používáme SW LabVIEW firmy National Instruments.

Více informací ›

Laboratoř chemie

Tato laboratoř je zaměřena na výuku laboratorních cvičení. Laboratoř Fyziky, Chemie a Matematiky je vybavena pro základní fyzikálně chemická měření

Více informací ›

Informační technologie (18-20-M/01)

Absolventi tohoto oboru ovládají sestavení, oživení, opravy a zavádění osobních počítačů, znají podrobně běžné kancelářské programy, učí se upravovat fotografie a videa, programují v jazyku C, tvoří databáze a html stránky a mají podstatné znalosti ze stavby a údržby počítačových sítí. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Hardware, Počítačové sítě, Programování,
Databáze a Matematika.

Více informací ›

Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách zabývajících se automatizovanými systémy výroby, zaváděním prostředků automatizace při řízení technologických procesů či měřením a regulací technických veličin. Mají znalosti z informatiky i hardware počítačů. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Mikroprocesorová technika, Řídicí systémy, Elektronika, Matematika a Informatika.

Více informací ›